Kwaliteitscharter

Het kwaliteitscharter van Federdrive is een instrument om de kwaliteit van de opleiding van de erkende rijscholen te garanderen.

Elke erkende rijschool, lid van Federdrive, verbindt er zich toe dit kwaliteitscharter altijd en onverkort toe te passen, en te laten toepassen, zowel naar de letter als naar de geest. De leden bekrachtigen deze verbintenis door de ondertekening van dit charter door een wettelijke vertegenwoordiger van hun organisatie.

Charter

De leden van Federdrive engageren zich om altijd en onverkort de statuten en het huishoudelijk reglement van Federdrive na te leven.

Bij het uitoefenen van de activiteiten geven de leden steeds blijk van professionalisme, waarbij enkel de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten als maatstaf wordt gehanteerd. De leden en hun medewerkers streven voortdurend naar een optimale dienstverlening en gaan altijd op een professionele, respectvolle en zorgzame manier om met al de leerlingen en klanten.

De leden zetten deskundige lesgevers in voor een optimale opleiding. De medewerkers werken servicegericht en flexibel en hebben oog voor de noden van de leerlingen en klanten. Hun aanpak is steeds effectief en efficiënt.

De leden en hun lesgevers zorgen voor de optimale opvolging van het leerproces van elke leerling-bestuurder. Ze evalueren geregeld, sturen bij waar nodig en koppelen daarbij altijd terug voor feedback.

Overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de gegevens van de leerlingen gebruikt of verwerkt enkel na toestemming van de klanten.

De leden zullen erover waken hun verplichtingen correct na te leven, zowel ten opzichte van hun personeelsleden als ten opzichte van hun medewerkers en eventuele onderaannemers.

De leden verbinden zich er toe om op hun website melding te maken van hun erkenningsnummer, de toegepaste tarieven, algemene lesvoorwaarden en het logo van Federdrive. De rijschool biedt de mogelijkheid aan leerlingen om online in te schrijven.

De leden engageren zich om een transparant klantenopvolgingssyteem te ontwikkelen die peilt naar de tevredenheid over de dienstverlening en opleiding.

Om de visibiliteit van de kwaliteitscharter te verhogen plaatsen de leden het logo van Federdrive op hun website en wordt de klever “Member of Federdrive” voorzien op de inkomdeur van elke vestigingseenheid.

De leden vermelden op hun algemene lesvoorwaarden dat klachten kunnen gemeld worden via ombudsdienst@federdrive.be.
Federdrive zal op aangekondigde en onaangekondigde tijdstippen controle uitoefenen op de naleving van dit kwaliteitscharter. Bij niet-naleving worden de procedures gevolgd die voorzien zijn in het huishoudelijk reglement.

Het is de leden formeel verboden om:

  • op het even welke manier bedrieglijke reclame te verspreiden betreffende de prijs, de aard en de inhoud van de opleiding.
  • in de uitoefening van hun activiteit de andere leden van de federatie nadeel te berokkenen, door schending van de regels van eerlijke concurrentie, van de fiscale of sociale wetgeving.
  • samen te werken met een rijbegeleider (zoals bijvoorbeeld door de erkenning van de rijschool ter beschikking te stellen van een rijbegeleider).
  • activiteiten uit te oefenen onder een vzw-statuut, tenzij de rijschool zich naar een specifieke doelgroep richt.

Wettelijk kader

Rijscholen in het Vlaamse Gewest worden erkend door de Vlaamse overheid om theorie- en praktijkopleidingen te verstrekken. Zij dienen te beantwoorden aan strenge regels die vastgelegd zijn in de wetgeving.

De leden van Federdrive engageren zich om altijd en onverkort de erkenningsregels van de erkende rijscholen zoals opgenomen in de wetteksten en omzendbrieven toe te passen:

  • De administratieve taken worden uitgevoerd conform de bepalingen van de regelgeving.
  • De praktijklessen starten en eindigen steeds aan de rijschool, om de kwaliteit van elke rijles te garanderen.
  • Stagiairs worden opgeleid en begeleid volgens de geldende wetgeving. De stagedocumenten worden in eer en geweten afgeleverd.

  • Een bekwaamheidsattest wordt pas uitgereikt aan een kandidaat als de vereiste bekwaamheid wordt bereikt.
  • Alle lesgevers volgen jaarlijks minimaal 12u bijscholing, toegespitst op de onderwerpen waarin zij lesgeven.
  • Alle medewerkers worden op de hoogte gebracht van de voor hun relevante wijzigingen in de reglementering zodat ze hun leerlingen en klanten steeds de correcte informatie kunnen bieden.